Opleiding Inner Child Therapie

Opleiding Inner Child Therapie

Inner Child Therapie: een krachtige werkwijze om een diepgaand helingsproces te begeleiden
Inner Child Therapie is een therapeutische werkwijze waar op respectvolle en veilige wijze gewerkt wordt met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent.

In de opleiding Inner Child therapie kunt u aan de hand van theoretische verdieping en praktische training zelf ervaren en begrijpen hoe Inner Child Therapie een krachtige werkwijze is die het helingsproces van uzelf en cliënten kan bevorderen.

Inner Child Therapie richt zich op existentiële vraagstukken: verlies van een geliefde, niet meer weten hoe verder te gaan na een scheiding, spanningen en conflicten in werksituaties, burn-out, conflicten met een partner of kind, geplaagd worden door flashback van vroegere trauma’s, je eenzaam voelen, neerslachtigheid of steeds maar weer vallen op de verkeerde man of vrouw. Bij deze problematiek voelen mensen zich klein en kwetsbaar. In actuele situaties waarin kwetsbaar of gekwetst voelen een rol speelt, komen oudere gevoelens uit onze kindertijd mee. Hierdoor voelt alles nog intenser en weten we ons vaak geen raad.

Inner Child Therapie biedt een therapeutische visie van waaruit op respectvolle en veilige wijze gewerkt wordt met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent. De therapie geeft een verdieping aan het werken met de concepten uit de Transactionele Analyse(van Eric Berne), waarbij methodieken als regressie en delenwerk vanuit de Hypnotherapie worden toegepast. In de opleiding komen zowel theorie als praktijk aan bod.
Aan de ene kant wordt er uitvoerig op een aantal theoretische concepten ingegaan. Aan de andere kant wordt er tijdens de lesdagen veel gewerkt met eigen ervaringen vanuit de kindertijd en de ervaringen in het werken met cliënten. Op deze manier kunt u zelf ervaren en begrijpen hoe Inner Child Therapie een krachtige werkwijze is die het helingsproces van uzelf en van uw cliënten kan bevorderen.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

Basisconcepten
opleiding ict -01

Transactionele Analyse en Interpersoonlijke Neurobiologie vormen de basis voor Inner Child Therapie. De term “Innerlijk Kind” definiëren we als een innerlijke zijnstoestand waarin gedragingen, gedachten en gevoelens uit de kindertijd worden herhaald”. Eric Berne, de grondlegger, onderscheidde drie belangrijke innerlijke zijnstoestanden, namelijk Kind, Volwassene en Ouder.
Deze innerlijke zijnstoestanden (dus niet een “echt” kind, een “echte” volwassene of “echte” ouder) staan in een dynamische verhouding tot elkaar. Berne noemde zijn benadering “transactionele analyse”. Je kunt deze zijnstoestanden beschouwen als de verschillende posities van waaruit we voortdurend onze innerlijke dialogen voeren en op de buitenwereld reageren.

Onderzoeken op het gebied van Interpersoonlijke neurobiologie bieden een interessante onderbouwing voor de werkzaamheid van Inner Child Therapie. Er wordt weliswaar geen direct onderzoek gedaan naar de effecten van interventies uit de regressie- of Inner Child Therapie, maar indirect geven onderzoeken wel steun aan een werkwijze waarbij lichaamswerk, emoties en overtuigingen met elkaar verbonden worden. Vooral bij die onderzoekers die de menselijke psyche opvatten als een “embodied mind”. Kennis van de interpersoonlijke neurobiologie draagt in belangrijke mate bij aan de evidentie waarom Inner Child Therapie werkt.

Gezins- / levensgeschiedenis en intergenerationele thema’s
We werken met een biografische interview en gezinstekening om meer zicht te krijgen op het systeem waarbinnen iemand is gesocialiseerd. Welke plek heeft iemand in de kinderrij in het gezin, welke rollen vervullen deze kinderen in het gezinssysteem? Ook wordt zo onderzocht welke gebeurtenissen uit iemands leven van invloed zijn geweest in het opgroeien. Daarbij denken we ook aan ziektes in het gezin, verhuizingen, geboortes en overlijden van gezins-/ familieleden. Op deze manier ontstaat er meer inzicht op iemands vaak meer verborgen kernthema’s.

opleiding ict -02

Ook besteden we aandacht aan de familiegeschiedenis in bredere zin evenals aan intergenerationele thema’s en de existentiële loyaliteit tussen leden van één familie. Met behulp van het genogram en de eigen gezinsgeschiedenis gaan we na hoe de interactie in het gezin/familie gestalte heeft gekregen.

Welke thema’s en patronen zijn er in het gezin doorgegeven, wellicht zelfs over meerdere generaties? Daarbij staat de interactie uit de vroege kindertijd tussen de ouders onderling en met het kind centraal. De “verinnerlijkte interacties” worden onderzocht. Vanaf onze vroege jeugd hebben alle ervaringen, en in het bijzonder de met lastige emoties beladen ervaringen, hun invloed. Geboden en verboden uit het gezin van herkomst worden geïnternaliseerd. Gedurende deze interacties vindt er een proces van vereenzelviging met anderen plaats evenals het kopiëren van andermans gedrag. Dergelijke oude interactiepatronen zien we zich vaak herhalen in volwassen relaties.

Innerlijk kind als natuurlijke trance
Als we in een Innerlijk Kind “schieten” betekent dat naar onze mening dat we in trance gaan. We raken weg uit het hier en nu en vallen terug op een of andere oude overlevingsstrategie. Die oude overlevingsstrategie laat zich het best benoemen als een ingesleten gewoontepatroon. Deze overlevingsstrategie verschijnt in het dagelijkse leven hier-en-nu vaak als een natuurlijke trance waar we onvrijwillig in terecht komen. Er bestaan uiteraard veel en verschillende overlevingsstrategieën en dus ook veel en verschillende trances waar we in kunnen gaan. Maar zo goed als allemaal verwijzen ze terug naar onze kindertijd waar hun oorsprong ligt.

opleiding ict -03De term “Innerlijk Kind” beschouwen we als een belangrijke metafoor voor therapeutisch werk: je zou het een overkoepelend begrip kunnen noemen voor alle oude trances waar we in het leven van alledag in terecht kunnen komen. We sluiten hier aan bij een werkwijze van Stephen Wolinsky.

Verdieping van de methode van regressie
Werken met het Innerlijk Kind als natuurlijke trance impliceert dat we een verdieping maken van de werkwijze van regressietherapie waarin de nadruk ligt op somatics, emoties en overtuigingen als componenten van natuurlijke trance.

Qua theorie komen thema’s als expliciete en impliciete herinnering aan bod. Aansluitend bij hedendaagse onderzoeken in de neurologie en psychologie gaan ook wij uit van een onderscheid tussen herinneringen waar we een biografisch verhaal bij hebben (“expliciet”) en herinneringen waar we dat niet bij hebben (“impliciet”). Deze laatste worden veelal niet als herinnering herkend en veeleer ervaren als niet in de context passende emoties en somatics. Impliciete herinneringen zijn ouder dan de expliciete. Ze stammen uit de tijd dat het cognitieve deel van ons brein nog niet ten volle ontwikkeld was.

Prenataal en geboorte
opleiding ict -04In het verlengde van wat we hierboven schreven over impliciete herinneringen gaan we ook aandacht schenken aan de thematiek van prenataal en geboorte. Het komt nogal eens voor dat mensen in herbelevingen terecht komen, die verwijzen naar hun eigen geboorte of zelfs naar de prenatale periode. Vaak dragen “geboortesessies” in belangrijke mate bij aan het herstel van een cliënt. Het betreft hier een subtiele en ingewikkelde werkwijze.

Als theorie maken we bij dit thema vooral gebruik van het werk van Stanislav Grof, die als een van de eerste therapeuten ging werken met ervaringen van prenataal en geboorte. Hij maakte onder andere een voor de begeleiding van geboortesessies bruikbare indeling van het geboorteproces.

Autonomie en gehechtheid
We besteden ruim aandacht aan het onderwerp “gehechtheid”. Het proces van hechting vindt gedurende de eerste drie jaren van ons leven plaats. De manier waarop we gehecht zijn is om meerdere redenen van belang. Het heeft invloed op de manier waarop we in sociale situaties met anderen omgaan. Globaal wordt er onderscheid gemaakt tussen kinderen, die veilig, vermijdend en ambivalent gehecht zijn. Een veilig gehecht kind zal vooral vertrouwen in zichzelf en anderen hebben, een ambivalent gehecht kind zal over het algemeen te weinig zelfvertrouwen hebben en zich heel afhankelijk van anderen opstellen, een vermijdend gehecht kind zal vooral weinig vertrouwen in anderen en te veel terugvallen op eigen kunnen. Zowel voor het werk met het Innerlijk Kind als met de persoon hier-en-nu is kennis van de wijze waarop we gehecht zijn van belang.

Ook de manier waarop we op ons eigen opvoedingsverleden terugkijken, zal verschillen naargelang de wijze waarop we gehecht zijn. Net zoals er een drietal manieren bestaan opleiding ict -05waarop we gehecht zijn bestaan er drie manieren om naar ons eigen opvoedingsverleden terug kunnen kijken. We kunnen dat doen vanuit een autonome positie ten opzichte van ons eigen opvoedingsverleden, vanuit een positie waarbij we ons in idealiserende zin over onze ouders en opvoeders uitlaten en vanuit een positie waarbij we mentaal en emotioneel opgeslokt lijken te worden door ons opvoedingsverleden. Uiteindelijk zal de uitkomst van een therapieproces zijn dat een cliënt leert het eigen opvoedingsverleden te integreren, dus op een autonome wijze erop terug te zien, hoe negatief dat verleden ook geweest mag zijn.

Codependentie, tegen afhankelijkheid, onafhankelijkheid en onderlinge afhankelijkheid
Hier betreft het de mate waarin je je op een gezonde wijze los hebt weten te maken van je gezin van herkomst, of met welke problemen je in dat opzicht hebt te kampen. In de vroege kindertijd zijn kinderen voor hun overleven afhankelijk van hun ouders en verzorgers. In een gezond gezin leren kinderen groeien kinderen op tot steeds onafhankelijker functioneren. In disfunctionele gezinnen worden kinderen daarentegen getraind om afhankelijk te blijven en tegemoet te komen aan de behoeften van de ouders en mogelijk van de omgeving. Hierbij speelt loyaliteit aan ouders, broers en zussen een belangrijke rol. Belangrijk is om onafhankelijkheid te ontwikkelen door een juist besef van en omgaan met eigen en andermans grenzen. Hierdoor wordt het mogelijk om gezonde relaties met anderen aan te gaan.

Trauma en traumaverwerking

In de literatuur over trauma en traumaverwerking opleiding ict -06krijgen twee vormen van trauma meestal speciale aandacht: geweld en seksueel misbruik. Als we naar de maatschappelijke context van deze beide traumatische thema’s kijken zal geweld vaak allereerst een thema zijn voor mannen (denk aan oorlogsveteranen) en seksueel misbruik vooral van vrouwen. Dit betekent helemaal niet dat elk van beide thema’s tot een van de geslachten beperkt blijft. Op grond van de intensieve studies van trauma en traumaverwerking van de afgelopen decennia is er een nieuwe diagnostische categorie ontwikkeld, namelijk posttraumatische stress stoornis (PTSS). Wat betreft de theorie sluiten we voor dit onderwerp aan bij het werk van Judith Herman.

Bij het praktisch werken met deze thematiek richten we ons vooral op het opbouwen van een veilige vertrouwensband tussen therapeut en getraumatiseerde cliënt. Voorts schenken we veel aandacht aan het verband tussen trauma en dissociatie.

Supervisie
In kleine groepen wordt gewerkt aan casuïstiek uit uw eigen praktijk en thema’s m.b.t. therapeutische attitude zoals overdracht/tegenoverdracht, omgaan met codependentie, het defensiesysteem van de cliënt en grenzen stellen.

Deze opleiding wordt door ons aangeboden via BGL & partners.