Workshop Toekomst in beeld

Workshop Toekomst in beeld

workshop werken met dromen

Deze workshop gaat over het werken met innerlijke beelden en voorstellingen. Dingen worden veel concreter zodra we ons er een voorstelling van kunnen maken. Dat geldt in het bijzonder voor zaken die we in de toekomst willen gaan doen, als we voor ons zien hoe we onze droom kunnen verwerkelijken. In deze module zijn we daarom vooral gericht op de toekomst.

Relevantie voor coaching
Deze workshop is bedoeld voor coaches. Bij coaching zijn we aan het werk met competenties en doelen van een cliënt. Het werken hieraan wordt vaak als abstract ervaren. Dat merk je regelmatig bij de begeleiding van mensen, die aan een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) werken. Een POP wordt opgebouwd rond een aantal algemene punten, die weer uiteenvallen in logisch ondergeschikte kleinere die vervolgens zelfs nog nader verfijnd en gespecificeerd kunnen worden. Doelen en competenties horen dus thuis binnen een logisch gestructureerd kader. Het werken hieraan wordt zo tot een sterk cognitieve en verbale activiteit die veel denkkracht en logisch vermogen van de coachee vergt.

In mijn werk als coach heb ik coachees vaak vast zien lopen bij het maken van hun persoonlijk ontwikkelingsplan als ze competenties en doelen moeten beschrijven en uitwerken. Het blijven veelal abstracties. Coachees vinden het moeilijk er handen en voeten aan kunnen geven. Wat een coachee mist is een concrete voorstelling over hoe zijn wereld er uit zal zien als hij een bepaald doel bereikt heeft of een bepaalde competentie gerealiseerd.

Vaak wordt er bij het beschrijven van competenties en doelen te eenzijdig een beroep gedaan op logische en verbale vermogens van een coachee zonder tegelijkertijd gebruik te maken van zijn verbeeldingskracht. Er wordt een beroep gedaan op zijn linkerhersenhelft, het deel van ons brein dat ons helpt dingen logisch en verbaal te ordenen.

Verbeeldingskracht beschouw ik eveneens als een belangrijk deel van onze intelligentie. Het is de intelligentie van de andere helft van ons brein. Deze helft, de rechterhersenhelft, helpt ons een voorstelling te maken van dingen. Op die manier worden doelen en competenties zichtbaar, voelbaar en tastbaar. We zien ze niet alleen voor ons, we kunnen ook vooruit voelen hoe het zal zijn als het zover is.

Als we onze talenten willen ontwikkelen hebben we uiteraard beide hersenshelften nodig. Dat zal ook in de oefeningen en procedures die we in deze workshop gebruiken het geval zijn. We werken aan de ene kant met zintuiglijk – en beeldmateriaal, aan de andere kant zal er steeds gereflecteerd en gepraat worden naar aanleiding van dat materiaal. De toegevoegde waarde van deze workshop zit in het vaardig leren gebruik maken van ons voorstellingsvermogen en van onze verbeeldingskracht.

Net zoals de cognitieve intelligentie kan de intelligentie van onze verbeeldingskracht ontwikkeld worden. Daarop is deze workshop gericht. Het gaat erom de intuïtieve en creatieve potenties in te schakelen die ons verder kunnen helpen. Via de wereld van voorstelling en verbeelding komen we vaak sneller in contact met waar het in essentie om gaat. We komen als het ware in contact met onze dromen.

Welke interventie technieken krijg ik aangereikt als coach?

  • Ontspanning & visualisatie: Tijdens een ontspanningsoefening nemen we afstand van onze dagelijkse logisch-discursieve manier van denken en waarnemen. We maken als het ware het terrein gereed om onze verbeeldingskracht de ruimte te geven. Ontspanningsoefeningen worden gevolgd door een visualisatie waarbij er concrete voorstellingen en zintuiglijke indrukken opgeroepen worden. Bij een begeleide visualisatie worden alle zintuigen aangesproken.
  • Werken met visuals: Visuals zijn beelden op papier: foto’s, plaatjes en tekeningen. Visuals worden vaak gebruikt bij trainingen en therapie & coaching. Door middel van een plaatje of tekening kunnen mensen net iets anders aankijken tegen – en denken over een thema of probleem. Door middel van visuals spreken we de intuïtie en creativiteit van mensen aan.
  • Zelfontdekkend Symboolwerk (Symbolic modeling): Symbolic modeling is een specifieke vorm van werken met metaforen. Iemand vertelt haar/zijn probleem in de vorm van een metafoor. De kunst van het begeleiden bestaat erin dit metaforisch verhaal van cliënt zich via open vragen te laten ontplooien. Een aparte en vaak opzienbarende manier om aan een probleem te werken. Metaforen geven ons een indruk van de wijze waarop iemand zich de werkelijkheid voorstelt. Indirect geeft iemand op die manier heel veel prijs over de wijze waarop ze haar wereld ziet.
  • Werken met dromen: Het gaat bij het werken met dromen om meer dan alleen het vertalen van de droombeelden in duidelijke taal (“droomduiding”). In deze vooral praktisch gerichte workshop gaan we direct met dromen aan de slag. Kenmerkend voor het droomwerk is de directe confrontatie met beeld­materiaal van de droom: beelden worden weer opgeroe­pen en er wordt opnieuw mee gewerkt. Bij deze methodiek ligt er veel nadruk op het verband tussen het droomverhaal en de droombeelden aan de ene kant en gebeurtenissen in je dagelijkse wakende leven aan de andere kant. Een van de interessante dingen van het werken met droommateriaal is naar mijn mening, dat je in dromen vaak op dingen gewezen wordt of dingen ziet, die je in je alledaagse leven over het hoofd ziet of misschien wel niet wilt zien.
  • Visioning: Visioning is een methodiek die ontwikkeld is door de Amerikaanse creatief therapeute Lucia Capacchione. Ze omschrijft haar methodiek als: “Visioning is een proces om het leven dat je graag wilt te creëren. Het is een methode om de droom die in je hart leeft op te sporen en deze te vertalen naar de driedimensionale wereld. Visioning kun je beschouwen als praktisch dromen”. Capacchione heeft zich bij het ontwikkelen van deze methodiek laten inspireren door de werkwijze van ontwerpers of architecten. Je zou deze methodiek kunnen zien als een manier om een design van je toekomst te maken. Er wordt stapsgewijs aan gewerkt. Bij elke stap horen een of meerdere oefeningen. Er wordt bij de oefeningen zowel gebruik gemaakt van talige als niet-talige middelen.

Planning
2 dagen, te gebruiken voor: Ontspanning & Visualisatie, Werken met visuals en Werken met    zelfontdekkend symboolwerk. Aan het eind van de tweede dag wordt de methode van            Visioning toegelicht. Je krijgt de opdracht voor Visioning mee. Hieraan kan gedurende           een drietal weken gewerkt worden.

2 dagen: een tweedaagse Werken met dromen. Tijdens deze workshop wordt verder                gewerkt met het thema “metaforen”. Dingen die gedurende de eerste twee dagen zijn           getraind kunnen hier verder uitgewerkt worden.
1 dag: een afrondende dag waarbij de resultaten van Visioning gepresenteerd worden.

Tevens besteden we aandacht aan ieders reflectie- en evaluatieverslag.

Zijn er huiswerkopdrachten?
Ja, het is de bedoeling dat je een verzameling eigen visuals aan gaat leggen. Bij het onderdeel Visioning maak je een design van je eigen toekomst. Dat komt neer op het maken van een collage plus de bijbehorende schrijf – en reflectie oefeningen.

Voor het aanleggen van een verzameling visuals reken ik een uur of acht.
Voor het doen van de oefeningen horend bij Visioning ongeveer 12 uur.

Hoe wordt de workshop afgesloten?
De workshop wordt afgesloten met het presenteren van de resultaten van wat je bij Visioning ontdekt en gemaakt hebt. Praktisch betekent dat een presentatie van je collage plus een uitvoerige toelichting van wat je wijzer geworden bent van het doen van de oefeningen.

Deze workshop wordt door ons aangeboden via BGL & partners.