Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy bij ons in goede handen is. Daarom gaan wij op een zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens om en hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen. Wij houden ons aan de geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op Elquirin, Therapie & Training, de praktijk van drs. Ellen M. de Jong en drs. Louis H.M. Crijns.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De meeste persoonsgegevens die wij verwerken, ontvangen wij van u zelf.

  • Uw contactgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Uw geboortedatum
  • Zorgverleners mogen het BSN bijvoorbeeld gebruiken als zij werken in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dat is niet het geval bij een complementair, of alternatief therapeut. De declaratie in het kader van de aanvullende zorgverzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en is geen grond voor het gebruik van het BSN. ElQuirin mag het BSN dus niet vastleggen.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van onze beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op ons werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens vastleggen. Om die reden gaan we als volgt om met persoonsgegevens:

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn we als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. We werken met papieren dossiers.

   2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

   3. Beroepsgeheim

Voor ons als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

  4. Minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen geen persoonsgegevens met zorgverzekeringsmaatschappijen. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur voor declaratie.

Leveranciers waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten zijn het bedrijf dat onze server onderhoudt. Onze belastingadviseur ontvangt uitsluitend geanonimiseerde gegevens.

Wat doen wij in geval van data lekken?

Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direct (binnen 72 uur na het datalek) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben.

Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Welke rechten heeft u?

Uiteraard bent u de baas over uw eigen persoonsgegevens. Daarom geeft de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) u een aantal rechten. U mag ons vragen om:

  • inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.
  • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet kloppen.
  • uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of zelfs te stoppen.
  • wij proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Let er wel op dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten wij dat uiteraard aan u weten.

Aanpassen van deze privacyverklaring

Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring te checken vlak voordat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft of gebruik wilt maken van uw rechten in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG), dan kunt u contact opnemen met uw therapeut/contactpersoon van Elquirin.

Den Haag, herziene versie 10-7-2020