ElQuirin Algemene voorwaarden

Informatie

De therapeut informeert cliënt over de aard, het doel en de duur van de therapie, de mogelijke gevolgen en/of risico’s en mogelijke alternatieven. Ook informeert de therapeut de client over de tarieven van de behandeling en de eventuele mogelijkheden om een vergoeding te krijgen van de Zorgverzekeraar.

De cliënt informeert de therapeut bij de start van de therapie over lopende andere of eerder gevolgde therapieën; welke diagnoses zijn gesteld en waarvoor cliënt al dan niet een behandeling heeft ondergaan en wat de resultaten waren van de gevolgde therapie(ën); medicijn en middelengebruik.

Cliënt geeft de therapeut naar beste weten de informatie en de medewerking die hij/zij nodig heeft voor het geven van een goede therapie. Indien dit noodzakelijk is voor de therapie van de cliënt en na schriftelijke toestemming van cliënt, vraagt de therapeut gegevens over de cliënt op bij de huisarts, specialist of andere hulpverleners.

Als de cliënt minderjarig is, moet er toestemming voor behandeling worden verleend door beide gezaghebbende ouders door het invullen en ondertekenen van een behandelingsovereenkomst. Ook wanneer ouders gescheiden zijn, is een handtekening van beiden nodig om te kunnen starten. Dit geldt voor kinderen tot 16 jaar. Vanaf 12 jaar moet een kind ook zelf akkoord geven om te starten met een behandeling.

Het recht op informatie ligt bij kinderen tot 12 jaar bij de ouders, bij kinderen tussen 12-16 jaar bij het kind en ouders samen, en vanaf 16 jaar bij de cliënt zelf.

Dossier

De therapeut richt een dossier in voor de cliënt. De therapeut neemt hierin gegevens en andere stukken op voor zover deze relevant zijn voor een goede behandeling van cliënt. Cliënt heeft recht op inzage en afschrift van de gegevens in het dossier conform de privacywetgeving (AVG) tenzij de persoonlijke levenssfeer van een derde daarmee wordt geschonden of goed hulpverlenerschap zich daartegen verzet. Dit geldt voor zowel analoge (papieren) als digitale gegevens(dragers).

De therapeut bewaart het dossier volgens de wettelijke norm twintig jaar of zoveel langer als dit op grond van goed hulpverlenerschap noodzakelijk is.

De therapeut zorgt voor geheimhouding van de gegevens van cliënt. De therapeut verstrekt deze gegevens niet aan anderen, tenzij cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven, de wet een uitzondering bevat of er sprake is van een conflict van plichten.

Bij signalen of vermoedens van geweld in de huiselijke sfeer volgt de therapeut de stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In het dossier van cliënt registreert de therapeut alle genomen stappen, de afwegingen die hierbij zijn gemaakt, de collegiale adviezen en de afweging om wel of geen melding te doen bij het AMK.

Beëindiging behandeling

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.

Kosten

De huidige tarieven van de praktijk staan vermeld op deze website op de pagina Praktische informatie. Een therapeutische sessie duurt ca 80-90 minuten.
Therapeut verstuurt de factuur in pdf-formaat per mail aan de client. Cliënt betaalt de nota door overmaking van het bedrag naar de op de factuur aangegeven bankrekening, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de therapeut de nota declareert bij de zorgverzekeraar van cliënt.
Bij verhindering laat de cliënt of de therapeut dit uiterlijk 24 uur voor de sessie weten. Bij niet tijdige afmelding mag de therapeut de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening brengen.

Richtlijnen

De therapeut handelt conform de professionele eisen en richtlijnen van de beroepsvereniging en de koepelorganisatie waarbij hij/zij is aangesloten.

Klachten

De therapeut informeert de cliënt over de mogelijkheden die er zijn een klacht in te dienen indien hij ontevreden is over de behandeling. Dit kan bij de klachtencommissie van de Beroepsvereniging van de therapeut. Bij ernstige klachten over het optreden van de therapeut, kunt u een klacht indienen onder het tuchtrecht van de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

Betalingsvoorwaarden

Betaling van de sessies

De cliënt zorgt ervoor dat de nota van de therapeut binnen 14 dagen na datum van de factuur is betaald, zonder opschorting of verrekening.

Verzuim van betaling

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald is de cliënt volgens de wet in verzuim.

Verzending betalingsherinnering

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Ingebrekestelling

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Incassokosten

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40.

Opschorting therapie bij betalingsachterstand

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.